Aktiekapitalets utveckling

Zhoda aktiekapitalets utveckling per 20161222 SVA-aktien har 10 röster per aktie.