Företrädesemission 2016

Företrädesemission för nya investeringar

Zhoda Investments har genomfört en företrädesemission för att stärka kapitalbasen med 22 miljoner kronor. Emissionen har fulltecknats och bolaget har tillförts 22,4 mkr exklusive emissionskostnader. Kapitalet kommer att användas för (i) investeringar i onoterade entreprenörsdrivna bolag och (ii) utveckling av Lelyaki-fältet mot högre produktion.

Genom att delta i emissionen får aktieägarna exponering mot Zhoda Investments portfölj med onoterade europeiska bolag med ett årligt avkastningsmål på över 20%. Zhoda Investments söker aktivt efter nya investeringar.

Bolaget förväntar sig även erhålla en förlängning av licensen för oljefältet Lelyaki på 20 år. Den nya västerländska företagsledningen hos partnern för Lelyaki-fältet och den nya beprövade kanalen för oljeförsäljning skapar förutsättningar för ökad produktion, högre lönsamhet och förbättrade kassaflöden.

Teckningskursen i emissionen var 0,20 kronor per aktie, vilket gav en indikativ värdering på 4 miljoner kronor. Balansräkning i sig gav mer än väl stöd för värderingen.

Det är en prioriterad målsättning för styrelsen att inom kort ordna en ny handelsplattform med ökad likviditet i aktien.

 

Klicka här eller här för att se en video på vd Robert Karlsson presentera emissionen

Presentation av Zhoda Investments och emissionen (pdf)

Zhoda Investments Informationsmemorandum 20161019

Teaser 20161019

Pressmeddelande 22 november 2016 – Zhoda Investments nyemission fulltecknad

Pressmeddelande 2 november 2016 – Zhoda Investments förlänger teckningsperioden

Pressmeddelande 19 oktober 2016 – Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar me…

Pressmeddelande 9 september 2016 – Zhoda Petroleum Ukraine kallar till extra stämma för att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen

Pressmeddelande 7 oktober 2016 – Kommuniké från extra bolagsstämma