Företrädesemission 2018

Företrädesemission för nya investeringar

Länk till Informationsmemorandum

Länk till sammanfattning av emissionen – teaser

Anmälningssedel utan företräde

Video från Aktiespararnas Aktiedag i Malmö 22 maj 2018 – vd Robert Karlsson presenterar bolaget och nyemissionen

Video från Financial Stockholm 28 maj 2018 – vd Robert Karlsson presenterar bolaget och nyemissionen

IPO.se – Videointervju med vd Robert Karlsson

Zhoda Investments har utvecklats väl sedan bolaget antog den nya verksamhetsinriktningen för cirka ett och ett halvt år sedan. En ekologisk vinverksamhet har etablerats i Dalmatien. Oljeverksamheten i Ukraina har fått en långsiktig bas genom förlängningen på 20 år av den licens som ger rätt att utvinna olja. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 14 miljoner kronor. För att kunna utveckla befintliga innehav vidare och ha en beredskap för tilläggsinvesteringar har styrelsen beslutat genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Emissionens huvudsakliga villkor

Vid årsstämma i Zhoda Investments den 14 juni 2017 beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. På basis av detta bemyndigande har styrelsen fattat beslut om nyemission med följande huvudsakliga villkor:

• Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare och kan inbringa maximalt cirka 20,9 miljoner kronor
• För varje innehavd A- och/eller B-aktie erhåller aktieägarna teckningsrätter som ger rätt att teckna 2 A-aktier respektive 2 B-aktier
• Teckningskursen för såväl A- som B-aktie uppgår till 0,08 kronor per aktie
• Teckningsperioden pågår från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2018, med avstämningsdag den 15 maj 2018
• Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas från 3 500 000 kronor till 10 500 000 kronor. Antalet aktier kommer då att ökas från 130 628 729 aktier till 391 886 187 aktier
• Zhoda Investments styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar, vilket motsvarar cirka 9,9 miljoner kronor, motsvarande 48% av det totala emissionsbeloppet

Värdering och ny handelsplattform för aktien

Värderingen i emissionen är lägre än rörelseresultatet 2017 och väsentligt lägre än eget kapital.

• I emissionen uppgår teckningskursen per aktie till 0,08 kronor, vilket ger en värdering på företaget före emissionen på cirka 10,4 miljoner kronor
• Under 2017 uppgick rörelseresultatet per aktie till 0,11 kronor och rörelseresultat till 14,1 miljoner kronor
• Eget kapital hänförligt till Zhodas aktieägare per 31 december 2017 uppgick till 0,49 kronor per aktie och eget kapital till 64,5 miljoner kronor

Efter genomförd emission kommer bolaget att ansöka om handel i aktien på beQuoteds OTC-lista.

Framtida utveckling och emissionslikvidens användning

Zhoda Investments styrelse och ledning ser goda möjligheter att skapa nya betydande värden genom sina två innehav. I Ukraina strävar bolaget efter att utveckla fältet med ny teknik för att i högre takt utvinna bolagets 8 miljoner bevisade och sannolika fat olja i reserver. Denna verksamhet bedöms nå ett läge under 2018 där det kommer att kunna lämna utdelningar till Zhoda.

Medlen från emissionen kommer främst att användas i vinverksamheten för att ta steg mot bolagets vision om 1 miljon flaskor premiumviner per år. År 2017 producerade bolaget 100 000 flaskor. Bolaget avser investera i ett nytt vineri på den ekologiska vingården i Sibenik. Zhoda har anlitat Kroatiens ledande vinarkitekt för att ta fram ritningar på ett vineri som kommer att ge utmärkta förutsättningar för att öka såväl kapacitet och kvalitet på de röda vinerna från den lokala druvan babic, men även bli en viktig komponent i varumärket Testament och en plats för turism och gårdsförsäljning av viner och upplevelser till högra marginaler. På den dalmatinska ön Korcula där Zhoda nyligen genomfört en tilläggsinvestering kommer bolaget att på ett kostnadseffektivt sett bygga upp en framställning av vita viner på druvan posip. Utöver investeringarna kommer emissionen att finansiera det rörelsekapitalbehov som är förknippat med en expanderande verksamhet samt ge en viss beredskap för tilläggsinvesteringar.

Pressmeddelande 8 juni 2018 – Zhoda Investments företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande 30 maj 2018 – Presentationer av vd Robert Karlsson i samband med den pågående emissionen

Pressmeddelande 17 maj 2018 – Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum

Pressmeddelande 7 maj 2018 – Zhoda Investments genomför företrädesemission för nya investeringar

Pressmeddelande 4 maj 2018 – Årsredovisning 2017: Zhoda Investments redovisar ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor

Årsredovisning 2017 Zhoda Investments