Revisor

Revisorn utses av årsstämman. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Zhoda Investments årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman.

WeAudit är bolagets revisor och auktoriserade revisorn Mikael Köver är huvudansvarig revisor.

Revisorns oberoende säkerställs genom att revisorn endast i begränsad omfattning tillåts utföra andra tjänster än revision.