Företrädesemission 2022

Länk till informationsmemorandum

Länk till sammanfattning av informationsmemorandum

Pressmeddelande 17 maj 2022 – Zhoda Investments nyemission övertecknad

Pressmeddelande 28 april 2022 – Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar informationsmemorandum

Pressmeddelande 19 april 2022 – Zhoda Investments genomför företrädesemission på 13 miljoner kronor

Teckningssedel för ytterligare aktier utöver företrädesrätt Teckning med stöd av företräde sker efter instruktion från aktieägares bank eller fondkommissionär

Zhoda Investments genomför en företrädesemission på 13 miljoner kronor. Syftet är att ta den framgångsrika vinverksamheten i Kroatien till nästa nivå, att bevara och på sikt utveckla värdena i oljeverksamheten i Ukraina och att stärka den finansiella ställningen. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 6,3 mkr, vilket motsvarar 49% av den totala emissionen. 

– Zhoda har på kort tid etablerat Testament Winery som en av Kroatiens främsta och mest innovativa vingårdar. Vi bygger ett starkt varumärke och har fördubblat försäljningen var och en av de senaste fyra åren till 200 000 flaskor under 2021. Läget för oljeverksamheten i Ukraina är mer utmanande. Men även om det förekommer störningar så är oljefältet intakt och produktionen i gång. All olja vi producerar konsumeras i Ukraina och på så sätt bidrar vi till att stärka landet och minska dess energiberoende av Ryssland och Belarus. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ger oss finansiell styrka att skapa nya betydande värden, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Emissionens huvudsakliga villkor

Vid årsstämma i Zhoda Investments den 23?juni 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission, där nuvarande aktieägare har företräde att teckna aktier. På basis av detta bemyndigande?har styrelsen fattat beslut om nyemission med följande huvudsakliga villkor:

  • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare och kan inbringa maximalt cirka 13,1 miljoner kronor
  • För varje 3 innehavda A- och/eller B-aktie erhåller aktieägarna teckningsrätter som ger rätt att teckna 2 A-aktier respektive 2 B-aktier
  • Teckningskursen för såväl A- som B-aktie uppgår till 0,05 kronor per aktie
  • Teckningsperioden pågår från och med den 28 april 2022 till och med den 12 maj 2022, med avstämningsdag den 26 april 2022
  • Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 7 000 000 kronor, från 10 500 000 kronor till 17 500 000 kronor. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 261 257 458, från 391 886 187 aktier till 653 143 645 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 40 procent av samtliga utestående aktier efter emissionen. Före emissionen har bolaget 15 999 900 A-aktier med 10 röster per aktie och 375 886 287 B-aktier med en röst per aktie
  • Zhoda Investments styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar, vilket motsvarar cirka 6,3 miljoner kronor, motsvarande 49% av det totala emissionsbeloppet

Zhodas värdering i emissionen

Bolagets värdering i emissionen är väsentligt lägre än bolagets eget kapital. 

  • I emissionen uppgår teckningskursen per aktie till 0,05 kronor, vilket ger en värdering på företaget före emissionen på cirka 19,6 miljoner kronor
  • Eget kapital hänförligt till Zhodas aktieägare per den senast publicerade årsredovisningen per 31 december 2020 uppgick till 0,21 kronor per aktie och eget kapital till 81,5 miljoner kronor

Handel i aktien sker på Bequoteds OTC-lista.

Framtida utveckling och emissionslikvidens användning

Zhoda Investments styrelse och ledning ser goda möjligheter att fortsätta skapa nya betydande värden i vinverksamheten. Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Vingården är redan idag efter fem års verksamhet topp 20 i storlek på Kroatiens fragmenterade vinmarknad.

Målet är att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Testament Winery har två av Dalmatiens främsta vinmakare och vinerna har snabbt blivit kända varumärken i Kroatien. Vinerna har vunnit flera guldmedaljer i Decanter, världens viktigaste och mest erkända vintävling, och serveras på sex Michelin-restauranger.

Testament Winerys vingård är ekologisk med uteslutande lokala druvor, något som ligger helt i linje med vad moderna vinkonsumenter efterfrågar i allt större utsträckning. 

Kroatien är ett av världens ursprungliga vinländer, med världens äldsta kontinuerligt odlade vinodling som ingår i Unescos världsarv. Efter Vatikanstaten och Andorra har Kroatien världens högsta vinkonsumtion per capita.

Zhodas oljeverksamhet har bedrivits i Ukraina sedan flera år. Under de senaste åren har Zhoda erhållit 18 miljoner kronor i utdelning från denna verksamhet. Det föreligger självfallet en osäkerhet kring denna verksamhet mot bakgrund av Rysslands invasion, men oljefältet är intakt och produktionen pågår, även om det förekommer störningar. Det är bolagets bedömning att verksamheten kommer att kunna återgå till normala förhållanden när situationen i landet har stabiliserats. 

En investering i Zhoda är inte bara att stå upp för Ukraina, utan även att bidra till att minska landets energiberoende av Ryssland och Belarus. All olja som produceras på Zhodas fält konsumeras i Ukraina. Medlen från nyemissionen ska användas för att: 1. Utveckla vinverksamheten mot visionen om en produktion på en miljon flaskor per år, 2. I första hand bevara för att på sikt kunna utveckla värdena i oljeverksamheten, 3. Stärka balansräkningen genom att bli av med en kortfristig bryggfinansieringen till bolagets aktieägare på 4,5 miljoner kronor och 4. Täcka kommande rörelsekapitalbehov.