Aktiekapitalets utveckling

Antal aktier svenska jpeg

A-aktien har 10 röster per aktie.