Aktiekapitalets utveckling

A-aktien har 10 röster per aktie.