Finansiell översikt

Vinverksamheten ägs till 100% och konsoliderades som dotterbolag. Oljeverksamheten ägs till 45% och redovisades som intressebolag på en rad i rörelseresultatet.