Reserver och resurser

res och res Zholda SVPå grund av avrundningar summerar inte alltid kolumnerna i tabellen

Zhoda Investments innehar via ett helägt dotterbolag Zhoda 2001 Corporation 45 procent av Kashtan Petroleum, som är licensinnehavare och operatör av Lelyaki-fältet. Det helägda dotterbolaget Shelton Canada Corp har ett femtioprocentigt intresse i offshorelicenserna genom ett Joint Investment Agreement med licensinnehavaren.

Alla reserver och resurser i tabellerna anges i miljoner fat oljeekvivalenter netto till Zhoda Investments. Alla beräkningar har genomförts enligt den internationella standarden SPE PRMS. AGR TRACS har genomfört bedömningen för offshore tillgångarna (2009). Trimble Engineering Associates har bedömt reserverna för Lelyaki (2009).

Arkhangelskoye och Biryucha är offshore-licenser i Svarta havet och Azovska sjön. Zhoda Investments styrelse bedömer en ökad risk avseende framtida finansiella värden från dessa licenser på grund av annekteringen av Krim.

Resurser har en lägre sannolikhet för utvinning än reserver.

Klassificering och definitioner

Reserver

Bevisade reserver (P1)

Bevisade reserver (P1) är den bedömda mängd petroleum som har mycket stor sannolikhet (större än 90 procent) att kunna utvinnas från bevisade fyndigheter under rådande ekonomiska omständigheter och driftförhållanden.

Sannolika reserver (P2)

Sannolika reserver är reserver som består av sannolikt utvinningsbara olje- och gasfyndigheter. Bevisade plus sannolika reserver (2P) har en sannolikhet på över 50 procent att de är tekniskt och ekonomiskt utvinningsbara under rådande eller framtida ekonomiska förhållanden.

Möjliga reserver (P3)

Möjliga reserver är de reserver där analyserna tyder på att det är mindre sannolikt att de ska kunna utvinnas. Bevisade plus sannolika plus möjliga reserver (3P) har en sannolikhet på över 10 procent att de är tekniskt och ekonomiskt utvinningsbara under rådande eller framtida ekonomiska förhållanden.

Resurser

Betingade resurser

Betingade resurser är de uppskattade utvinningsbara volymerna från kända fyndigheter som har bevisats med borrning men ännu inte uppfyller kraven för reserver.

Prospektiva resurser

Prospektiva resurser är de resurser som bedöms finnas i ansamlingar i prospekteringsområdena som ses som möjliga att borra, men där någon borrning ännu inte har skett.

Riskade prospektiva resurser

Riskade prospektiva resurser är de prospektiva resurser som är bedömda utifrån geologiska och tekniska undersökningar med hänsyn tagen till sannolikheten för fynd.

Resurser kan delas i kategorier baserat på den sannolikhet de är förknippade med. L står för lågt scenario, M för mellan och H för högt.

Definitionerna ovan är baserade på 2007 års riktlinjer och klassificeringar i Petroleum Resources Management System (SPE-PRMS 2007)