21
Jun 2010
RIKTAD NYEMISSION FÖR START AV OLJEPRODUKTION I BASJKIRIEN

(NGM:SHEL B)

Styrelsen i Shelton Petroleum planerar att genomföra en riktad emission på 40-50 miljoner aktier. Teckning kommer att ske genom ett anbudsförfarande, så kallad book building. Emissionslikviden kommer att användas för att påbörja testproduktion av olja och för att ta steg mot storskalig oljeproduktion i Basjkirien i Ryssland.

Styrelsen i Shelton Petroleum planerar att emittera 40-50 miljoner aktier genom en riktad nyemission. Aktierna kommer att riktas till kvalificerade investerare och vissa andra utvalda investerare. Minsta investering i emissionen kommer att vara 50 000 euro. De fullständiga villkoren samt tilldelning kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande. De nyemitterade aktierna beräknas upptas till handel på NGM börsen senast i mitten av juli månad.

Emissionen av aktier baseras på det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 17 maj 2010.

Shelton Petroleum har genomfört ett framgångsrikt prospekteringsprogram och hittat olja i två av två brunnar i Basjkirien i Ryssland. Emissionslikviden kommer att användas för att starta testproduktion av olja ur dessa brunnar. Den första brunnen beräknas tas i produktion redan under sommaren 2010. Bolaget kommer dessutom att ta ytterligare steg mot storskalig oljeproduktion genom att förbereda för borrning av produktionsbrunnar. Detta innefattar utbyggnadsprojektering samt investeringar i infrastruktur för behandling, förvaring och transport av olja. Shelton Petroleum producerar sedan tidigare olja i Ukraina på Lelyaki-fältet utanför Poltava.

Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Informationen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller del av ett erbjudande att köpa eller teckna finansiella instrument i Shelton Petroleum, och är inte heller en inbjudan eller en uppmaning avseende köp eller teckning av finansiella instrument i bolaget. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland eller något annat land där landets lagar och regler skulle innebära en skyldighet att upprätta, ingiva, registrera eller offentliggöra någon information på grund av detta.

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Volga-Uralområdet i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget har upparbetat effektiva relationer, strategiska regionala partnerskap samt en portfölj av både on- och offshoreprojekt. I Ryssland äger bolaget tre prospekteringslicenser i republiken Basjkirien sydväst om Uralbergen. Licensblocken angränsar varandra, har en sammanlagd yta om drygt 500 kvadratkilometer och är omgivna av andra producerande oljefält. Shelton Petroleum har påträffat olja och uppmätt kommersiella flöden i bolagets första två brunnar i Basjkirien. Genom Shelton Petroleums helägda dotterbolag Zhoda 2001 har bolaget ett strategiskt samarbete med Ukrnafta, Ukrainas största olje- och gasbolag, som ger Shelton Petroleum en andel i det producerande oljefältet Lelyaki i Chernigovregionen utanför Poltava. Dessutom har Shelton Petroleum tecknat ett samarbetsavtal med Chornomornaftogaz, det ledande ukrainska bolaget inom offshore-utveckling av olje- och gasfyndigheter. Avtalet ger bolaget en femtioprocentig andel i tre betydande licensområden i Azovska sjön och Svarta havet. Bolagets aktie handlas på NGM-börsen under namnet SHEL B. Bolaget har beslutat ansöka om notering på NASDAQ OMX Nordic Main Market.