2
May 2014
Kallelse till extra stämma i Shelton Petroleum den 13 maj 2014 gäller inte

Den 29 april 2014 meddelade kammarrätten i Sundsvall, i mål nr 1018-14, så kallad inhibition av förvaltningsrätten i Härnösands dom den 17 april 2014 och Bolagsverkets kallelse till extra bolagsstämma i Shelton Petroleum att hållas den 13 maj 2014. Bolagsverket har informerat Shelton Petroleum att Bolagsverket avser att införa annonser i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet så snart det är möjligt, dock senast den 5 maj 2014, med innebörden att den tidigare utfärdade kallelsen till extra bolagsstämma i Shelton Petroleum den 13 maj 2014 tills vidare inte gäller. Den kallelse som Bolagsverket utfärdade och som nu inte längre gäller kom till på begäran av Petrogrand.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46709 565141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleums aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.

Informationen är sådan som Shelton Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2014 kl. 16:55.