28
Jan 2011
TOMSK REFINING AB HAR KALLAT TILL STÄMMA ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHETEN

Shelton Petroleum har ett femtonprocentigt ägande i det svenska bolaget Tomsk Refining AB, som via dotterbolag äger ett nybyggt raffinaderi i Ryssland. Tomsk Refining har kallat till en extra bolagsstämma för att besluta om en försäljning av bolagets dotterbolag för en preliminär köpeskilling om USD 80 500 000.

Tomsk Refining har i en kallelse till extra bolagsstämma meddelat att bolaget har för avsikt att inom de närmaste dagarna underteckna ett överlåtelseavtal avseende en försäljning av de rörelsedrivande dotterbolagen som utgör bolagets huvudsakliga tillgångar. Köpeskillingen uppgår preliminärt till USD 80 500 000 och kan komma att justeras beroende på en koncernfordran, eventuella kostnader i dotterbolagens verksamhet och en nettoskuldsberäkning. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.tomskrefining.com.

Shelton Petroleum offentliggjorde i september 2010 ett förvärv av 3 900 000 aktier i Tomsk Refining. Aktierna motsvarar cirka 15 procent av aktiekapitalet i Tomsk Refining. Köpeskillingen uppgick till cirka USD 7 miljoner. Shelton Petroleum kan komma att betala en tilläggsköpeskilling om vissa villkor infrias inom en begränsad tidsram.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Volga-Uralområdet i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget äger tre licenser i Ryssland och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Verksamheten i Ukraina innefattar projekt både på land och till havs. Shelton Petroleum eftersträvar en integrerad affärsmodell och har förvärvat betydande aktieandelar i Tomsk Refining AB och Baltic Oil Terminals PLC, det senare ett publikt bolag listat på AIM med terminal- och omlastningsverksamhet i Kaliningrad vid Östersjöns kust. Shelton Petroleums aktie handlas på NGM-börsen under namnet SHEL B. Bolaget har ansökt om notering på NASDAQ OMX Nordic Main Market.