4
Dec 2012
Produktionsrapport för november 2012

Shelton Petroleums sammanlagda oljeproduktion under november 2012 uppgick till 15 450 fat, motsvarande 515 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive fält.

nov

2012

nov

2011

jan-nov

2012

jan-nov

2011

jan-dec

2011

Lelyaki

9200

8 600

109 950

23 700

32 800

Rustamovskoye

6 250

5 000

51 300

41 200

44 500

Summa fat

15 450

13 600

161 250

64 900

77 300

Lelyaki

307

287

328

71

90

Rustamovskoye

208

167

153

123

122

Summa fat per dag

515

453

481

194

212

Shelton Petroleum har ett fyrtiofemprocentigt ägande i Kashtan Petroleum (innehavare av Lelyaki-licensen) via sitt helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation. Ukrainas största olje- och gasbolag, Ukrnafta, äger resterande femtiofem procent. Shelton Petroleum innehar 100% av Rustamovskoye-licensen i Ryssland. Produktionstalen i tabellen ovan avser Shelton Petroleums andel (working interest).

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46709 565141 robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget äger tre licenser i Volga-Ural-regionen och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleum strävar efter att skapa ett vertikalt integrerat bolag i olje- och gasindustrin och i detta syfte äger bolaget en aktiepost i Pan European Terminals. Shelton Petroleums aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.