Bolagsordning

Zhoda Investments AB (publ)

Antagen vid årsstämma den 18 juni 2019

§ 1 Firma

Bolagets firma är Zhoda Investments AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara ”Bolagets verksamhet skall vara (i) produktion, prospektering och distribution av naturresurser, (ii) förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra samarbetsformer, samt (iii) äga och förvalta lös och fast egendom, och bedriva därmed förenlig verksamhet.”

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 500 000 kr och högst 42 000 000 kr.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 391 886 187 och högst 1 567 544 748.

Aktierna kan utges i två serier, A och B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie, medan aktie av serie B berättigar till en röst per aktie.

Antalet aktier av serie A och aktier av serie B skall kunna ges ut på sådant sätt att antingen aktier av serie A eller B motsvarar samtliga aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom utge nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, optioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som fanns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen utge aktier av nytt slag.

§ 6 Konvertering

Aktier av serie A skall omvandlas till aktie av serie B om ägare av aktie av serie A begär det.

Framställningen om konvertering görs hos bolagets styrelse som under alla förhållanden har att pröva frågan på det första styrelsesammanträdet som hålls varje kalenderår. Bifalles framställningen skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Styrelsen kan dock pröva begäran om konvertering av aktie av serie A till aktie av serie B vid annat möte under året.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 8 Revisor

Bolagets årsredovisning jämte styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av en eller två revisorer och högst samma antal revisorssuppleanter som väljs på årsstämma.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Kallelse

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän än helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut, varvid följande ärenden skall förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6.Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år