Oljeverksamheten

Lelyaki – ett av dåvarande Sovjetunionens största oljefält onshore

Zhoda har genom ett helägt dotterbolag ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki. Ukrainas största olje- och gasbolag statliga Ukrnafta äger övriga 55%.

Fältet upptäcktes 1962 och kom att bli en av Sovjetunionens största oljeproducenter med en daglig produktion på över 80 000 fat per dag. Dagens produktion är fjärran från vad den en gång var, men med ett effektivt arbetsprogram går det att hålla en stabil produktion som genererar goda kassaflöden.

Fältet producerar ur två geologiska tidsåldrar, perm och karbon, och bedöms ursprungligen ha innehållit omkring 1 miljard fat olja. Av dessa har cirka 385 miljoner fat utvunnits ur backen, vilket motsvarar 38,5%. På analoga fält i Nordamerika där moderna och beprövade tekniker använts kan utvinningsgraden komma att överstiga 50%. Det ger en indikation på att det finns stora mängder utvinningsbar olja kvar i marken. Fältet har bevisade och sannolika reserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat. Även en låg värderingsfaktor på varje fat i backen ger att fältet innehåller stora värden.

Eftersom fältet producerat olja i flera decennier har det en väl utvecklad infrastruktur för hantering av oljan. Detta är viktigt eftersom fältet har en hög så kallad water cut så måste olja separeras från vattnet och vattnet sedan pumpas tillbaka in i reservoaren. Oljan transporteras via pipeline och alla oljeprodukter som kommer från oljeverksamheten används i Ukraina.


Utvecklingen i Ukraina

Fältet i Zhodas oljeverksamhet ligger cirka 15 mil öster om huvudstaden Kiev. Ett mindre antal ryska trupper passerade genom området i februari 2022 men lämnade sedan snabbt. Fältet och infrastrukturen är intakta och oskadade och producerar olja, men omständigheterna innebär att underhållsarbeten inte kan genomföras på samma nivå som tidigare.


All olja som produceras används inom Ukraina

Alla oljeprodukter från Zhoda Investments oljeverksamhet används inom Ukraina. Det sker ingen export. På så sätt bidrar Zhodas oljeverksamhet till ett av Ukrainas uttalade strategiska mål – att minska Ukrainas energiberoende av sina grannländer.

Verksamheten har visat god historisk lönsamhet. Landet har de senaste månaderna olyckligt hamnat i händelsernas centrum. Vi kan konstatera att oljefältet och infrastrukturen är intakta, även om det är störningar i produktionen.

Det är Zhodas bedömning att när situationen stabiliserats kommer det att bli möjligt att återgå till normala affärsförhållanden igen och att oljeverksamheten då kommer att kunna skapa nya värden för bolaget och aktieägarna.

Som en följd av pandemin, kriget och det lägre oljepriset som då rådde begränsades investeringarna i fältet. Detta ledde till en lägre produktion under 2020-2022 än tidigare år. Det är Zhodas målsättning att återuppta investeringarna och öka produktionen när förhållandena i Ukraina har stabiliserats, särskilt mot bakgrunden av det höga oljepriset som råder.


Fortsatt god efterfrågan på olja under många år

Ukraina har 400 miljoner fat olja av bevisade reserver, producerar 30 000 och konsumerar 300 000 fat olja per dag. Landet är därmed en nettoimportör av både råolja och oljeprodukter, främst från grannländerna.

Det är Ukrainas strategiska målsättning att minska energiberoendet av dessa länder genom interna energieffektiviseringar, import från andra länder samt utökad produktion av egen olja och gas.

All olja som produceras inom Zhodas oljeverksamhet raffineras och konsumeras inom Ukraina. På så sätt bidrar Zhoda till att minska landets energiberoende.

Enligt energiinstitutet IEA kommer efterfrågan på olja i deras ”Stated Policies Scenario” att öka till 104 miljoner fat per dag 2035 för att sedan plana ut med en svag minskning fram till 2050.

Efterfrågan på olja kommer med andra ord att vara fortsatt stark de kommande decennierna trots världens ansträngningar att minska beroendet av fossila bränslen. De bakomliggande drivkrafterna är en växande befolkning och ökat behov av transporter.


Lönsamhet och utdelningar

Bortsett från pandemiåret 2020 har oljeverksamheten redovisat en god lönsamhet. Under de senaste sex åren har moderbolaget erhållit utdelningar uppgående till 18 miljoner kronor.

Jämfört med många andra länder är produktionsskatten på olja i Ukraina relativt låg, och uppgår till 31% av försäljningspriset. Detta är också oljeverksamhetens största kostnadspost. Till sin natur är den rörlig vilket innebär att kostnaderna går ner när oljepriset sjunker och vice versa.

I tabellen nedan redovisas oljeverksamhetens omsättning och resultat för de senaste fem åren. Talen avser Zhodas 45 procentiga intresse. Tabellen anger även den utdelning som koncernen erhållit från operatören av fältet.

Gastillgångar i Svarta havet

Det helägda kanadensiska dotterbolaget Shelton Canada Corp. ingick år 2003 ett Joint Investment Agreement med det statliga ukrainska gasbolaget Chornomornaftogaz avseende prospektering och produktion av kolväten i Svarta havet och Azovskasjön. Avtalet avser tre licensområden – Biryucha, Arkhangelskoye och Norra Kerchenskoye. Tillsammans med partnern Chornomornaftogaz har Zhoda genomfört geologiska undersökningar och borrat en prospekteringsbrunn. I samband med Rysslands annektering av Krim år 2014 nationaliserades flera ukrainska tillgångar, däribland gasfälten som ingick i Zhodas Joint Investment Agreement. Annektering och nationaliseringen strider mot Ukrainas konstitution och har inte erkänts av den ukrainska regeringen i Kiev eller internationellt. Ukrainska staten och Chornomornaftogaz har inlett flera juridiska processer mot Ryssland, bland annat i Permanent Court of Arbitration i Hague. I processerna ingår krav på kompensation för Rysslands nationalisering av de licenser där Zhoda Investments genom sitt helägda dotterbolag har intressen. Gastillgångarna är inte upptagna till något värde i Zhodas balansräkning och bolaget har heller inga kostnader för de juridiska processerna. Ett positivt utfall i rättsprocesserna kan leda till ett positivt ekonomiskt utfall för Zhoda.

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år